Privacyverklaring AVG –  De Filmhut

Versie 2.0 december 2021
Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De Filmhut is gevestigd in Hellendoorn, Vierhuizenhekstraat 7A, 7447 GJ Hellendoorn
Artikel 2. Persoonsgegevens
De Filmhut kan persoonsgegevens van jou(w) (bedrijf) verwerken, omdat je deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 • Naam contactpersoon;
  · Telefoonnummer
  · E-mailadres;
Deze informatie wordt in vele gevallen door jou zelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.
Artikel 3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
 • Opnemen van telefonisch contact wanneer daarom verzocht wordt;
  · Schriftelijke benadering (per e-mail) indien je telefonisch niet bereikbaar bent;
  · Verzenden van nieuwsbrief bij inschrijving daarvoor;
  · Verzenden van eventuele video-opdrachten per e-mail (WeTransfer)
  · Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
De Filmhut verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen ’Uitvoering Overeenkomst’ of ‘Toestemming door betrokkene’.
Artikel 4. Bewaartermijn
De Filmhut zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt De Filmhut zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 Artikel 5. Delen met derden
De Filmhut verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Mochten wij jouw gegevens om bepaalde redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen.
Artikel 6. Beveiliging
De Filmhut neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.
Artikel 7. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met De Filmhut.
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek.
Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Artikel 8. Wijzigingen
Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.